לובשים מחאה:

מיכל קרייזברג

תפקידו של הבגד, מעבר לכיסוי הגוף במשחקים של גילוי והצנעה או הגנה מפני נזקי השמש ומזג האוויר, הוא בסימון ובהגדרת זהות הסובייקט העוטה אותו. חקר תולדות הלבוש והאופנה מוכיח את כוחו של בגד ביצירת נרטיב שהקשריו רחבים: תרבותיים, סוציולוגים, והיסטוריים, שמאפשרים לא רק פענוח זהות מגדרית ומינית של בעליו אלא מעניקים לנו מידע על מוצאו הגיאוגרפי, לאומיותו ועמדותיו הפוליטיות הודות לשפת הבגד והסמלים שהבגד עוטה עליו. הטקסטילים מעידים על היותו עירוני או כפרי, מתארים את עיסוקיו ואורחות חייו של הלובש, ואילו הסמלים שעל גבי הבגד יקלו בזיהוי ושיוכו המעמדי-חברתי ומצבו הכלכלי, כמו גם יתארו את עמדותיו ונטיותיו הפוליטיות. נושא ההרצאה יבחן מקרים מתוך ההיסטוריה המערבית שבהם הלבוש נטען בתכנים ומסרים פוליטיים-חברתיים בעיתות של שלום ובעיתות מלחמה. ההרצאה תתמקד בין היתר גם באופני הלבוש ברחוב הארצישראלי, שכייצור כלאיים בין הגלותי למקומי, מושפע מהזיקות ומהתמורות המתרחשים באופנה המערבית.